Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2010-12-02 13:00
Nr zmienianego rekordu:

44

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST 

1. Sprawy można załatwiać osobiście w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15: 30 w siedzibie Inspektoratu  przy ul. Jana III Sobieskiego 10, 40-082 Katowice, telefonicznie dzwoniąc na nr 32 35 111 71 bądź 32 35 111 74, pisemnie na w/w adres, faksem na nr 32 35 111 68 lub 032 35 111 63, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wi_katowice@ijhar-s.gov.pl

2. Na takich samych zasadach jak w pkt 1 przyjmowane są skargi i wnioski.

3. Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

WNIOSEK (link do pliku: wniosek_informacje_publiczne.doc)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Za udzielenie informacji publicznej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

4. Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Katowicach uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wraz z nowa formą załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu.
Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny  mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza uruchomiona została na platformie "ePUAP":

 

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

Celem doręczenia wniosku w formie elektronicznej do inspektoratu poprzez platformę "ePUAP" konieczne jest:

1.

Posiadanie indywidualnego darmowego konta użytkownika na platformie ePUAP.

2.

Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

Podstawa prawna

ˇ  Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

ˇ  Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.)

ˇ  § 3 i § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651)

ˇ  Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

 

 

 

Udostępniający: Grzegorz Zając

Wytwarzający: Grzegorz Zając

Data wytworzenia: 30.11.2010 r.

Data udostępnienia: 2.12.2010 r.

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja