Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2011-02-09 13:04
Nr zmienianego rekordu:

5

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST 

Regulamin Organizacyjny

Wojewódzkiego Inspektoratu

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

w Katowicach

 

                                                                  

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach zwany dalej "Regulaminem" określa jego szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

1)         zasady kierowania;

2)         zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 

2.       Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:     

1)         Główny Inspektor - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych;

2)         Główny Inspektorat - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych;

3)         Wojewódzki Inspektor - Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych;

4)         Zastępca Wojewódzkiego Inspektora - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

5)         Inspekcja  -  Inspekcja  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno - Spożywczych; 

6)         komórka organizacyjna -  wydziały,  stanowiska wymienione w § 7 ust. 2  Regulaminu.

 

§ 2.  1. Wojewódzki Inspektor realizuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu.

2.       Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)         ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 187,  poz. 1577, z późn. zm.);

2)         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U.  Nr 154 , poz.1279, z późn. zm.);

3)         odrębnych przepisów (w tym Unii Europejskiej);

4)         Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Katowicach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 355/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Katowicach;

5)      niniejszego Regulaminu.

3.       Wojewódzki Inspektor jako kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu odpowiada przed:

1)         Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonywanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji;

2)         Wojewodą Śląskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu,
a w szczególności za:

a)         organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,

b)         wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem Inspektoratu,

c)         sprawy osobowe i wynikające ze stosunku pracy pracowników Inspektoratu,

d)        współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej.

 

Rozdział 2

Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora

 

§ 3. 1. Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy:

1)         wydawanie decyzji administracyjnych  o zakazie wprowadzania do obrotu artykułu rolno - spożywczego nie spełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania;

2)         wydawanie decyzji administracyjnych o nakazie poddania  artykułu rolno - spożywczego,  o  którym  mowa w pkt. 1, określonym zabiegom;

3)         wydawanie     decyzji     administracyjnych   o    zakazie     składowania    artykułu rolno - spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nie nadającymi się do tego celu;

4)         wydawanie decyzji administracyjnych o przeklasyfikowaniu artykułu rolno- spożywczego do niższej klasy, jeśli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych  dla danej klasy jakości handlowej;

5)         wydawanie decyzji administracyjnych o nakazie zniszczenia artykułu rolno - spożywczego,  o  którym mowa  w pkt. 1 na koszt jego posiadacza;

6)         wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wprowadzania do obrotu artykułu nie spełniającego wymagań w zakresie chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo nazw specyficznego charakteru;

7)         wydawanie świadectw jakości handlowej po dokonaniu oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

8)         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwolnienia o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008r z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6);   

9)         prowadzenie rejestru rzeczoznawców, wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców;

10)       przekazywanie kontrolowanemu zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wraz z wezwaniem do ich usunięcia w określonym terminie;

11)       organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu w tym prawidłowości przeprowadzania kontroli przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;

12)       nadzorowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Wojewódzkiego  Inspektoratu;

13)       zatwierdzanie planów pracy  Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzorowanie ich wykonania;

14)       reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz, składanie oświadczeń woli
w sprawach majątkowych i przyjmowanie innych zobowiązań w granicach posiadanych uprawnień;

15)       udostępnianie danych dotyczących wyników kontroli i badania rynku rolnego oraz innych informacji z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;

16)       udzielanie przedstawicielom środków masowego przekazu informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;

17)       współdziałanie  z organami administracji publicznej i kontroli państwowej.

2. Wojewódzki   Inspektor   udziela   pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu   pisemnych  upoważnień  i pełnomocnictw do działania w jego imieniu, w tym w szczególności do:

1)         przeprowadzania kontroli planowych i doraźnych; 

2)         podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych dokumentów i pism, określając przedmiotowy zakres upoważnień;

3)         reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami;

4)         udzielania przedstawicielom środków masowego przekazu informacji w sprawach 
z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)         zastępowania kierowników komórek organizacyjnych - w czasie ich nieobecności oraz
w czasie kiedy nie pełnią oni obowiązków służbowych.

 

§ 4. 1.   Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1)      analizowanie wyników działalności nadzorowanej komórki organizacyjnej
i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi;

2)      inicjowanie i nadzorowanie sporządzanych zbiorczych sprawozdań z działalności nadzorowanej bezpośrednio komórki organizacyjnej;

3)      bieżące śledzenie aktów prawnych regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych, ich wdrażanie oraz kontrola realizacji;

4)      uczestniczenie w naradach i współuczestniczenie w przygotowywaniu i organizowaniu szkoleń.

2.         W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora oraz w czasie kiedy Wojewódzki Inspektor nie pełni obowiązków służbowych, zakres obowiązków Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewódzkiego Inspektora.

 

§ 5.   Do obowiązków  osób  kierujących   komórkami  organizacyjnymi  Wojewódzkiego Inspektoratu  należy: 

1)         planowanie, właściwa organizacja pracy i dbałość o  sprawne funkcjonowanie komórek organizacyjnych;

2)         przydzielanie zadań podległym pracownikom i sprawowanie nadzoru nad ich terminową realizacją oraz  rozstrzyganie o sposobie  załatwienia spraw;

3)         przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora;

4)         ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników;

5)         informowanie  Wojewódzkiego  Inspektora  i  Zastępcy  Wojewódzkiego  Inspektora 
o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;

6)         podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw;

7)         koordynowanie terminów wykorzystywania urlopów przez podległych pracowników;

8)         występowanie do Wojewódzkiego Inspektora z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w tym m.in. w zakresie:

a)         awansowania, wyróżniania i karania,

b)         zmiany warunków pracy i płacy,

c)         obsadzania wolnych stanowisk pracy;

9)         realizacja zadań w dziedzinie przygotowań obronnych państwa określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz w rozstrzygnięciach Wojewody Śląskiego w tym zakresie. 

 

Rozdział 3      

Zadania Inspekcji

                  

§ 6.  Do zakresu działania Inspekcji należy:

1)         nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz środkami produkcji  a w szczególności:

a)       kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków ich składowania i transportu,

b)      nadzór nad rynkiem owoców i warzyw, obejmujący kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym, na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, w zakresie ich zgodności z normami jakości handlowej określonymi w przepisach Unii Europejskiej,

c)       nadzór nad rynkiem wina, obejmujący kontrolę jakości handlowej wyrobów winiarskich w produkcji i obrocie międzynarodowym oraz nadzór nad produkcją wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych,

d)      nadzór nad jakością mięsa drobiowego obejmujący kontrolę jakości etykietowania mięsa drobiowego pod kątem stosowania środków zatrzymujących wodę,

e)       certyfikacja chmielu i produktów chmielowych,

f)       nadzór nad krajowym systemem klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie mięsności EUROP;

2)         kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą, a w szczególności:

a)       kontrola  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,

b)      kontrola jakości handlowej pod  kątem zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wywożonych i przywożonych z krajów trzecich;

3)         realizowanie zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej a w szczególności:

a)       nadzór nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym,

b)      nadzór nad systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz dokonywanie urzędowej kontroli tych produktów,

c)       kontrola ex-post w przedsiębiorstwach otrzymujących środki płatnicze z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w rolnictwie w zakresie prawidłowości wykonywania transakcji stanowiących część systemu finansowania,

d)      zadania delegowane przez agencje płatnicze obejmujące czynności kontrolne i badania laboratoryjne,

e)       kontrola mięsa wołowego pochodzącego z dorosłego bydła płci męskiej i wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej,

f)       kontrola wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy
w zakładach ubojowych i przetwórczych,

g)      kontrola raportowania danych rynkowych w zakresie rzetelności informacji dotyczących poziomu cen i wielkości obrotów przekazywanych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty rynku rolnego działające w obszarach Wspólnej Polityki Rolnej;

4)         zadania związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy:

a)       ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy, w tym artykułów dostarczanych dla wojska,

b)      zwalnianie podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji,

c)       kontrola domów składowych i atestacja magazynów na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przechowalnictwa cukru, nasion rzepaku lub ziarna zbóż,

d)      wydawanie opinii techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,

e)       nadawanie uprawnień rzeczoznawcom w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości oraz sposobu produkcji określonych artykułów rolno - spożywczych;

5)      współpraca z instytucjami, a w szczególności:

a)       współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej , urzędami celnymi, policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,

b)      powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności- system RASFF,

c)       organami Unii Europejskiej, w tym z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej,

d)      organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i ich obrotem międzynarodowym - FAO/WHO, OECD, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ.

 

 Rozdział 4 

Organizacja wewnętrzna Inspektoratu

 

§ 7. 1. Wojewódzki Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.  

2. Komórki organizacyjne wchodzące w skład  Wojewódzkiego Inspektoratu posługują się następującymi symbolami literowymi:

1)         Wydział Kontroli                                                                             -   symbol  -  KO;

2)         Wydział Nadzoru                                                                                        -   symbol  -  NA;

3)         Wydział Administracji                                                                     -   symbol  -  AD;

4)         Stanowisko do Spraw Kontroli Ex-Post                                         -   symbol  -  Ex.P;

5)         Stanowisko do Spraw Kadr, Szkoleń i Organizacji                        -   symbol  -  AD.P;

6)         Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością                    -   symbol  -  SZJ;

7)         Stanowisko do Spraw Informacji Niejawnych                                -   symbol  -  IN.

3.   Wojewódzki Inspektor nadzoruje  bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)         Wydział Nadzoru;

2)         Wydział Administracji;

3)         Stanowisko do Spraw Kontroli Ex-Post;

4)         Stanowisko do Spraw Kadr, Szkoleń i Organizacji;

5)         Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością;

6)         Stanowisko do Spraw Informacji Niejawnych.

4.   Zastępca Wojewódzkiego Inspektora nadzoruje bezpośrednio Wydział Kontroli;

5.   Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do Regulaminu.

 

§ 8.1. Wydziałem Nadzoru i Wydziałem Kontroli kierują Kierownicy a Wydziałem Administracji kieruje Główny Księgowy.

2. W czasie nieobecności osób kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu ich obowiązki pełnią pracownicy upoważnieni przez Wojewódzkiego Inspektora, natomiast Wydziałem Kontroli Zastępca Kierownika Kontroli.

3. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy współpracują między sobą w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia.

 

Rozdział 5

Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 9. Do zakresu działania Wydziału Kontroli  należy:

1)         opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu obejmujących ustawowe zadania Inspekcji;

2)         dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, w tym wywożonych za granicę;

3)         przeprowadzanie planowych i pozaplanowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

4)         przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy;

5)         opracowywanie zbiorczych informacji i zestawień o wynikach kontroli z zakresu pracy Wydziału;

6)         przygotowywanie decyzji administracyjnych i świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1-8;

7)         współpraca  z  jednostkami  organizacyjnymi  pełniącymi   funkcje   agencji   płatniczych   w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;

8)         rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania  Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)         prowadzenie ewidencji sprzętu pomiarowego powierzonego pracownikom.

 

§ 10.   Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:

1)         prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

2)         prowadzenie rejestru handlowców wprowadzających do obrotu hurtowo lub detalicznie świeże owoce i warzywa;

3)         prowadzenie rejestru zgłoszeń o przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy oraz ewidencjonowanie dokumentów związanych z czynnościami kontrolnymi;

4)         prowadzenie rejestru wniosków wpływających od przedsiębiorców o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ewidencjonowanie dokumentów związanych z tymi czynnościami;

5)         prowadzenie rejestru skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań oraz ewidencjonowanie dokumentów związanych z ich realizacją;

6)         prowadzenie rejestru rzeczoznawców zameldowanych w województwie śląskim, współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie szkoleń kandydatów na rzeczoznawców
i przeprowadzania egzaminów dla rzeczoznawców;

7)         przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców;

8)         ewidencjonowanie  aktów  prawa wewnętrznego oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb postępowania Inspekcji oraz informowanie pracowników o tych aktach;

9)         nadzorowanie archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu;

10)       prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

11)       opracowywanie okresowych sprawozdań z zakresu pracy Wydziału.

 

§ 11. Do zakresu działania Wydziału Administracji należy:

1)         gospodarowanie funduszem płac oraz prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;

2)         prowadzenie    ewidencji    wydatków  finansowych  i  dochodów  budżetowych  zgodnie  z przepisami dotyczącymi  rachunkowości i finansów publicznych;

3)         opracowywanie projektów i realizacja budżetowych dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych;

4)         sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań  z działalności budżetowo-gospodarczej;

5)         prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości;

6)         rozliczanie delegacji służbowych pracowników;

7)         gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu;

8)         prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem  materiałowo-technicznym;

9)         administrowanie mieniem ruchomym i nieruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu, zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń, sprzętu, środków transportu oraz porządku
i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu;

10)       administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

11)       administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

§ 12. Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Kontroli Ex-Post  należy przeprowadzanie kontroli "ex-post" na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz.Urz.UE L 143 z 03.06.2008, str. 1)  zgodnie z trybem określonym w Instrukcji przeprowadzania kontroli "ex-post" dla wojewódzkich inspektoratów JHARS.

 

§ 13. Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Kadr, Szkoleń i Organizacji należy:

1)         organizowanie i przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy;

2)         przygotowywanie dokumentacji związanej z trwaniem stosunku pracy, w szczególności: ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;

3)         przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy;

4)         planowanie i koordynowanie szkoleń zawodowych pracowników;

5)         nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy; 

6)         opiniowanie i przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej projektów prawa wewnętrznego z zakresu organizacji i zarządzania oraz w sprawach pracowniczych;

7)         prowadzenie rejestru skarg na pracowników oraz udział w ich rozpatrywaniu;

8)         prowadzenie spraw socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie;

9)         prowadzenie spraw związanych z  obsługą sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu,
w szczególności kompletowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej celem właściwego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji;

10)       wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia spraw wynikających z art. 50 i art. 116  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

 

§ 14. Do  zakresu  działania  Stanowiska  do  Spraw  Systemu  Zarządzania  Jakością   należy:

1)         doskonalenie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością;

2)         planowanie audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wojewódzkim Inspektoracie;

3)         podejmowanie inicjatyw związanych z usprawnieniem organizacji pracy.

 

§ 15. Do    zakresu    działania   Stanowiska    do  Spraw    Informacji    Niejawnych    należy:

1)         zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie    informacji niejawnych (Dz.U.  z 2005 r. , Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.);

2)         prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania  kryzysowego oraz koordynowanie przygotowań obronnych państwa.

 

§ 16. Do zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych, identyfikowanie niezgodności i problemów celem właściwego realizowania wyrobów na stanowiskach, wynikające z funkcjonującego w Wojewódzkim Inspektoracie Systemu Zarządzania Jakością. 

 

 

Rozdział 6

Zasady podpisywania dokumentów i pism

 

§ 17. 1. Wojewódzki Inspektor podpisuje  korespondencję wysyłaną z Wojewódzkiego Inspektoratu, za wyjątkiem  dokumentów i pism, do podpisywania których upoważnił innych pracowników.

2. Do   wyłącznej   akceptacji   i   podpisu   Wojewódzkiego   Inspektora    zastrzeżone   są:

1) sprawozdania,  plany finansowe  i  inne  dokumenty  oraz  pisma  dotyczące   budżetu
i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;

2) decyzje administracyjne i postanowienia za wyjątkiem tych, do podpisu których Wojewódzki Inspektor udzielił pracownikom imiennych upoważnień;

3) zarządzenia;

4) zalecenia pokontrolne;

5) upoważnienia i pełnomocnictwa  do działania w imieniu Wojewódzkiego Inspektora;

6) dokumenty  i  pisma  dotyczące  zatrudnienia, zwalniania i awansowania pracowników   oraz   dokumenty  ustalające indywidualny czas pracy i zakresy czynności pracowników;

7) umowy skutkujące zobowiązaniami materialnymi.

3. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty i pisma  z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanej komórki organizacyjnej oraz dokumenty i pisma, do podpisywania których został upoważniony przez  Wojewódzkiego Inspektora.

4. Pisma nie zastrzeżone do podpisu Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, podpisują według właściwości osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu.

5. Pisma przedkładane do podpisu Wojewódzkiego Inspektora oraz Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora parafują uprzednio osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Inspektoratu.

6. Dokumenty dotyczące wykorzystania środków budżetowych, powodujące określone zobowiązania i skutki finansowe oraz dokumenty dotyczące dokonywania zamówień publicznych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

7. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora oraz w czasie kiedy Wojewódzki Inspektor nie pełni obowiązków służbowych, wszystkie dokumenty i pisma podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, który zgodnie z § 4 ust. 2 pełni obowiązki Wojewódzkiego Inspektora.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

                                                                   

§ 18.  Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

§ 19. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach z dnia 11 października 2007r., zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego w dniu 19 października  2007 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego.

 

 

Udostępniający: Grzegorz Zając

Wytwarzający: Lesław Skorupski (Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)

Data wytworzenia: 08.10.2010 r.

Data udostępnienia: 09.02.2011 r .

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja