Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2019-05-09 10:03
Nr zmienianego rekordu:

68

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST 
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
w I kwartale 2018r.
Lp.
Organ przeprowadzający
kontrolę w WIJHARS
 
Czas
trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia
pokontrolnego
 
Zalecenia pokontrolne
 
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
 
Od 18.01.2018 r.
 
do: 31.01.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 26.03.2018 r.
Zakres kontroli:
 
1. Sprawdzenie informacji zawartej w piśmie dotyczącym nieprawidłowego ewidencjonowania urlopów wypoczynkowych oraz awansów pracowniczych
 
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015r.
do 31.12.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 
 
 
 
Sprawozdanie z kontroli
dnia
20.02.2018
znak:
BOVI.1611.1.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół Kontroli
 
z dnia:
09.04.2018 r.
Znak: II.421.41.2018
 
Wystąpienie pokontrolne
 
z dnia:
08.05.2018
znak:
II.421.41.2018
 
 
1. Dokonać przeglądu stanowisk zajmowanych przez pracowników WIJHARS pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz.U. z 2016 r. poz.125 z późn. zm.);
 
2 . Dokonywać awansów pracowniczych z poszanowaniem zasad dotyczących wymaganych dla danego stanowiska kwalifikacji, określonych w/w rozporządzeniem.
 
3. Uporządkować i prowadzić akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894).
 
4. Usunąć z akt osobowych:
- oświadczenie majątkowe ( jeden pracownik)
- zawiadomienia o nałożeniu kar dyscyplinarnych ( dwóch pracowników).
 
 
 
 
 
1 Sporządzać roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i przesyłać do wiadomości Archiwum Państwowego w Katowicach.
Sprawozdanie za rok 2017r. należy przesłać do 25.05.2018 r.
 
2 Kontynuować przepakowywanie materiałów archiwalnych kat „A”, znajdujących się na stanie archiwum zakładowego, do teczek bezkwasowych.
Termin realizacji do 31.12.2020.r.
Dokumentację zaklasyfikowaną do kategorii „A”, umieszczać w teczki bezkwasowe na etapie przekazywania do archiwum zakładowego z komórek organizacyjnych.
 
3 Wzmocnienie drzwi wejściowych do archiwum zakładowego przez zamontowanie drugiego zamka.
 
 
Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 20.02.2018 r. znak: BOVI.1611.1.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Archiwum Państwowego :
 
1. sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego zostało przesłane do Archiwum Państwowego w dniu 30.04.2018 r .
 
2 . materiały archiwalne kat. „A”, aktualnie znajdujące się w archiwum zakładowym są sukcesywnie przepakowywane do teczek bezkwasowych
 
3 . w dniu 29.05.2018 r. został zamontowany drugi zamek do drzwi wejściowych do archiwum zakładowego.
 
Pismo z informacją o sposobie wykonania Zaleceń pokontrolnych przekazano do Archiwum Państwowego dniu 06.06.2018 r.
znak: NA.1610.1.2018

 

W drugim kwartale 2018 r. nie było kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja