Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach (dalej Inspektorat) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach: http://www.bip.swijhars.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 02-12-2010
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28-10-2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafiki nie są opatrzone tekstem alternatywnym.
 • Brak mapy strony.
 • Brak możliwości powiększenia strony.
 • Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak poprawnej struktury nagłówków.
 • Strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku.
 • Strona nie zapewnia spójnego wyróżnienia wizualnego linków.
 • Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Nie wszystkie treści strony będące faktycznie listami elementów, są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Grzegorzem Zającem Koordynatorem do spraw dostępności.

 • E-mail: gzajac@ijhars.gov.pl

 • Telefon: 32 35 111 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna.

Siedziba urzędu znajduje się na I, II piętrze budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 10 w Katowicach, którego administratorem jest Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Wspólna Praca”. Konstrukcja budynku nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Największą przeszkodą architektoniczną są schody prowadzące na parter budynku, który wznosi się nad poziom chodnika na wysokość 0,5 m – schody nie posiadają podjazdu.

W budynku znajduje się winda, która zapewnia dostęp z poziomu parteru do wszystkich 4 pięter budynku. Na pierwszym piętrze na lewo od windy i schodów znajdują się drzwi do sekretariatu, a za nimi do biur Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego Zastępcy. Na prawo od schodów i windy znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczeń Wydziału Kontroli i Wydziału Nadzoru.

Na drugim piętrze na prawo od windy i schodów znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczeń księgowości i sali konferencyjnej. Na lewo od windy i schodów znajdują się drzwi prowadzące do archiwum i pomieszczenia Wydziału Kontroli.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (4) znajdują się przy ul. Opolskiej po obu stronach ul. Sobieskiego w odległościach od 30 do 50 m od wejścia do budynku.

Brak odpowiednio dostosowanych sanitariatów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja