Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Świadectwa Jakości Handlowej

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Polega ona na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.
 
Artykuły rolno - spożywcze przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera.
 
Przedsiębiorca przedkładający wniosek o ocenę jakości handlowej powinien:
a.   przedstawić towar do oceny jakości handlowej w ilości zgodnej z wnioskiem, w miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora,
b.   wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej,
c.   przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru,
d.   udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej,
e.   przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
 
W uzasadnionych przypadkach, w celu dokonania oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą być dokonane badania w laboratoriach Inspekcji lub innych posiadajacych akredytację.
 
Po dokonaniu oceny Wojewódzki Inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej . Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW z dnia 18.12.2002 r. (Dz. U. Nr 230. poz. 1932).
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia : 17.03.2016 r.
Data udostępnienia: 18.03.2016 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja