Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Informacja dla handlowców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

Zgodnie z art.17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, handlowcy prowadzący dzielność gospodarczą w zakresie  obrotu świeżymi owocami i warzywami na rynku krajowym, w obrocie z krajami UE oraz w obrocie z krajami trzecimi (export/import) zobowiązani są do przekazania Wojewódzkiemu Inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę:
 
  1. Informacji o prowadzeniu  działalności ww. zakresie nie później niż w dniu jej rozpoczęcia.
  1. Informacji o ilości świeżych owoców i warzyw objętych normami handlowymi, wyrażoną w kilogramach, w przypadku gdy handlowiec, w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu świeże owoce i warzywa, w ilości 100 tys. kg i powyżej. Informację powyższą należy przekazać do końca pierwszego kwartału następnego roku.
 
Informacje dotyczące pkt. 1 i 2 należy przekazać na „Formularzu  przekazania  informacji o rozpoczęciu, lub zaprzestaniu prowadzenia  działalności w zakresie  obrotu świeżymi  owocami  i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu” ( wzór F-9/BKJ-01-IR-04) –  formularz udostępniony na stronie BIP-uw zakładce Wzory dokumentów .
 
  1. Informacji o każdej zmianie danych w terminie do 7 dni od dnia jej dokonania.
 
  1. Informacji o zaprzestaniu prowadzenia dzielności w terminie 7 dni od jej zaprzestania.
 
Handlowiec, który nie wywiązuje się z ww. obowiązków podlega karze grzywny zgodnie z art. 40 ust. 4b , pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia  2003 r.  o organizacji  rynku owoców i warzyw  oraz rynku chmielu.
 
Z obowiązku przekazania ww. informacji, zgodnie z rozporządzeniem  MRiRW z dnia 28 grudnia 2012 r, w sprawie zwolnionych handlowców z obowiązku przekazywania informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wpisanych do bazy danych o handlowcach (Dz.U. z 2013 r. poz.74), zwolnieni są handlowcy którzy:
 
1. Nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011.
 
2.  Prowadzą dzielność  w sektorze  owoców i warzyw świeżych ograniczoną do ich przewozu.
 
3. W poprzednim roku  kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce  i warzywa w ilości  mniej niż 100 tys. kg.
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia : 11.03.2016 r.
Data udostępnienia: 14.03.2016 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja