Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Skargi i Wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.


Skargi i wnioski rozpatrywane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych


Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości .


Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rozpatruje skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .


Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych


Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.


Przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


WNIOSKIEM jest między innymi informacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.


Jak składać skargi i wnioski?


Skargi i wnioski można składać pisemnie bądź osobiście w siedzibie


Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Jana III Sobieskiego 10, 40-082 Katowice,


- pocztą elektroniczną na adres wi_katowice@ijhar-s.gov.pl


- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą


- faksem pod nr +48 32 35 111 65


Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu , sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.


Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIJHARS odbywają się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7:30 do 15:30
  • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 16:00.

Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania WIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu.


Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?


Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym) . Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .


Wojewódzki Inspektorat nie udziela odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym.


Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).


Jakie dane powinien zawierać wniosek dotyczący niewłaściwej jakości handlowej?


W przypadku wniosku dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać: nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń , numer partii produkcyjnej, nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).


UWAGA!


Do wniosku nie należy dołączać produktu , ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu (w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.


Zasady doręczania odpowiedzi na skargę lub wniosek


Doręczenie na adres pocztowy (art 39. k.p.a )


Skargi i wnioski doręczane są na adres pocztowy za potwierdzeniem odbioru.


Doręczenie drogą elektroniczną ( art. 39 1 . § 1. k.p.a.)


Doręczenie odpowiedzi na skargę lub wniosek może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:


1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;


2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny ;


3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny .


UWAGA
W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP ( E lektroniczna P latforma U sług A dministracji P ublicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego .


Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.


Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/


Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia: 11.03.2016 r.
Data udostępnienia: 14.03.2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja