Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Zarządzenie nr 2/04

Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2004 r.


w sprawie: udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej


Na podstawie:

- ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2003 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619 z 2002 r.)


§1

Z dniem 13 stycznia 2004 r. powołuje redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach:

- Redaktor - Grzegorz Trefon

- Zastępca Redaktora - Andrzej Śliwa

§2

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej udostępniają informacje publiczne w drodze:

 1. Ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Wyłożenia lub wywieszenia w miejscu na tablicy ogłoszeń Inspektoratu, w miejscu ogólnie dostępnym, na korytarzu.

 3. Wniosku, jeżeli informacja publiczna, nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


§3

1. Redaktor zatwierdza wszystkie udostępniane informacje publiczne, bez względu na drogę udostępnienia.

2. Redaktor nie ma prawa udostępniać informacji publicznych lub dokonać zmian treści informacji publicznych bez akceptacji Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a pod jego nieobecność bez zgody Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


§4

Każdy Redaktor otrzymuje indywidualny zewnętrzny i wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne i zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.§5

Redaktorzy zobowiązani są do wdrażania i koordynacji bieżącej realizacji udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.


§6

 1. Do obowiązku kierowników Wydziałów WIJHAR-S w Katowicach oraz Dyrektora Śląskiego Centrum Badań Jakości należy:

- dokonanie bieżącej oceny do dnia 19 stycznia 2004 r. treści przedstawionych na stronach Biuletynu i przedstawienie sprawozdania Redaktorom Strony czy treści, które zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi na dzień dzisiejszy br. przepisami,

- dokonywanie systematycznej oceny treści udostępnianych w biuletynie oraz informowanie o zmianach w pracy poszczególnych Wydziałów WIJHAR-S w ciągu najdalej 7 dni od wystąpienia zmian w ich pracy.§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.01.2004 r.§8

Traci ważność Zarządzenie nr 22/2003 z dnia 03.06.2003 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dniem 13 stycznia 2004 r.Rozdzielnik:

 1. Kierownik Wydziału Kontroli

 2. Kierownik Wydziału Informacji i Ewidencji

 3. Kierownik Laboratorium Kontrolno-Analitycznego

 4. Kierownik Wydziału Administracji

 5. Dyrektor Śląskiego Centrum Badań Jakości

 6. Redaktorzy BIP

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja