Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Sposoby przyjm. i zał. spraw

 

 
 
1 . Sprawy można załatwiać osobiście w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15: 30 w siedzibie Inspektoratu  przy ul. Jana III Sobieskiego 10, 40-082 Katowice, telefonicznie dzwoniąc na nr 32 35 111 71 bądź 32 35 111 74, pisemnie na w/w adres, faksem na nr 32 35 111 68 lub 032 35 111 63, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wi_katowice@ijhar-s.gov.pl
2. Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Doręczenie drogą elektroniczną ( art. 39 1 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego)
Doręczanie pism do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Katowicach  może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny ;
3) w yrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny .
UWAGA
W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP ( E lektroniczna P latforma U sług A dministracji P ublicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego .
Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.
Konto na e-PUAP można nieodpłatnie założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/
3. Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.,  poz. 1198). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
WNIOSEK (link do pliku: wniosek_informacje_publiczne.doc )
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Za udzielenie informacji publicznej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
 
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia : 11.03.2016 r.
Data udostępnienia: 14.03.2016 r.
 
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja