Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2011

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych w 2011 r. 

 
Lp.
Organ przeprowadzający kontrolę w WIJHARS
 
Czas trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia pokontrolnego
 
Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
1
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
od 11- 14 lipca 2011r.
Ocena realizacji przez inspektorów IJHARS zadań ustawowych z zakresu rozpatrywania skarg oraz spraw dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora JHARS
w 2010 r.
 
Ocena wydawania decyzji administracyjnych i zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzanych kontroli przez inspektorów WIJHARS
w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011 r.
 
16 września 2011 r.
1 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie klientów w sprawie skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS
 
2 Ustalenie dyżuru przyjęć w w/w sprawach poza godzinami pracy WIJHARS.
 
3 Zobowiązanie inspektorów WIJHARS do przestrzegania trybu postępowania , określonego w Instrukcji BKW-01-IR-01 z dnia 20. 01. 2010 r Rozpatrywanie skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS kierowanych do wojewódzkich inspektorów IJHARS
 
4 Zobowiązanie inspektorów WIJHARS do przestrzegania zasad dokumentowania ustaleń z kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, określonych w Instrukcji BKJ-01-IR-01 z dnia 10.03.2011r. Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników Inspekcji JHARS.
 
5 Zobowiązanie inspektorów WIJHARS do przestrzegania formalnych zasad przeprowadzania postępowania administracyjnego , określonych w Instrukcji BOL-01-IR-01 z dnia 03.06.2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie przepisów postępowania administracyjnego.
1 Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym z dnia 08.10.2010 r. przyjmowanie i rejestrowanie skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS należy do zadań Wydziału Nadzoru. Pracownik odpowiedzialny za realizację powyższych zadań posiada odpowiednie zapisy w swoim „Zakresie zadań i odpowiedzialności” . Informacja o godzinach przyjęć klientów zamieszczona jest na podmiotowej stronie BIP WIJHARS w Katowicach.
 
2 Na tablicy ogłoszeń w siedzibie inspektoratu uzupełniono informację dotyczącą przyjmowania skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS o następujące zapisy:
 
- dzień i godziny pełnienia dyżuru poza godzinami pracy WIJHARS ,
 
- podanie nazwiska osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS oraz podanie numeru pokoju.
 
3 Inspektorzy zostali zobowiązani do ponownego zapoznania i bezwzględnego przestrzegania
 
Instrukcji BKW-01-IR-01 z dnia 20.01.2010 r. „Rozpatrywanie skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS kierowanych do wojewódzkich inspektorów IJHARS”.
 
 
 
4 i 5 W związkubrakiem przekazywania kontrolowanemu przedsiębiorcy zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego podczas wydawania w trakcie kontroli decyzji administracyjnych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zobowiązano inspektorów do przestrzegania formalnych zasad przeprowadzania postępowania administracyjnego określonych w obowiązującej w tym zakresie Instrukcji BOL-01-IR-01 z dnia 03.06. 2011 r.
 
 
Zobowiązano kierownika Wydziału Kontroli do:
 
- wnikliwej analizy i weryfikacji materiałów kontrolnych oraz opracowywanej na ich podstawie dokumentacji pokontrolnej, w celu wyeliminowania przypadków nie przekazywania przedsiębiorcy zaleceń pokontrolnych , pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli.
 
- zwiększenia nadzoru- w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – nad przestrzeganiem postanowień określonych w Instrukcji BOL-01-IR-01 w sprawie zasad i trybu postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie przepisów postępowania administracyjnego.
2
Archiwum Państwowe w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104
22 listopada
2011 r.
Kontrola w archiwum zakładowym Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Brak wystąpienia pokontrolnego.
 
W trakcie kontroli pracownik Archiwum Państwowego nie stwierdził nieprawidłowości
-

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Agnieszka Kosterska
Data wytworzenia: 11.10.2012 r.
Data udostępnienia: 11.10.2012 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja