Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Informacja o stanie przyjm. spraw, kolejności ich zał. lub rozstrzygania

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów-Rolno-Spożywczych ma obowiązek zamieszczać na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w biurze Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 10.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu, lub termin dokonania czynności zaproponowany przez wnioskodawcę jeżeli przepisy odrębne przewidują taką możliwość.
Sprawy załatwiane są w terminach i na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Zgodnie z postanowieniami art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia: 25.10.2016 r.
Data udostępnienia: 28.10.2016 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja