Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2016

 Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów, oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

 w   2016 r.
 
Lp.
Organ przeprowadzający kontrolę w WIJHARS
Czas trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia pokontrolnego
Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
 
1
 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Oddział w Chorzowie

Wydział Kontroli Płatników Składek.

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów
 
Od 20.05.2016 r.
 
DO: 31.05.2016 r.
 
Zakres kontroli:
 
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
 
Kontrolą objęto okres:
styczeń 2013 r. - grudzień 2015 r.
 
Protokół kontroli z dnia
31.05.2016 r.
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono że: płatnik składek w miesiącu 12/2014 r. nie sporządził raportu ZUS RCA i nie zadeklarował składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe w okresie od 25.12.2014 r. do 31.12.2014 r. za jednego pracownika z tytułu zawartej umowy zlecenia (umowa na czas nieokreślony). Od 01.12.2014 r. zleceniobiorca posiadał uprawnienia do świadczenia emerytalnego. W związku z powyższym WIJHARS został zobowiązany do sporządzenia korekty tj. dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wypadkowego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy zlecenia od dnia 25.12.2014 r.do 31.12.2014 r.
 
Po otrzymaniu w dniu 01.06.2016 r. protokołu kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonano wymaganej korekty.
 
2
 
Śląski Urząd Wojewódzki
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25

Wydział Kontroli
 
Od 28.07.2016 r.
 
DO: 03.08.2016
 
Zakres kontroli:
 
  1. Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2015 r.
Kontrolą objęto okres:
01 styczeń 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.
 
Wystąpienie pokontrolne
z dnia 19.10.2016 r.
nr kontroli:
KO II.431.1.3.2016
 
Zalecenia pokontrolne
 
  1. Zamieszczać na stronie BIP informacje o stanie zaawansowania przyjmowanych i rozpatrywanych spraw, kolejności ich załatwiania czy rozstrzygania.
  2. Oznaczać każdą informację publiczną prezentowaną na stronie BIP danymi określającymi podmiot udostępniający i wytwarzający informację, tożsamość osoby udostepniającej i wytwarzającej informację oraz datę wytworzenia i udostępnienia.
 
Stosownie do poleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dn. 19.10.2016 r. zalecenia zostały zrealizowane.
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Agnieszka Kosterska
Data wytworzenia: 7.03.2017 r.
Data udostępnienia: 13.03.2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja