Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2017

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
 
w 2017r.
 
Lp.
Organ przeprowadzający
kontrolę w WIJHARS
 
Czas
 trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia
pokontrolnego
 
Zalecenia pokontrolne
 
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
 
 
 
 
 
 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 
Biuro Kontroli Wewnętrznej
 
Od 09.10.2017 r.
 
DO: 13.10.2017 r
Zakres kontroli:
 
1.  Wybrane zagadnienia związane z realizacją zadań ustawowych IJHARS przez pracowników wojewódzkich inspektoratów JHARS
w zakresie:
 
a/ rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do WIJHARS,
 
b/ wykorzystania  wyników badań próbek laboratoryjnych w decyzjach administracyjnych WIJHARS,
 
c/ wydawania zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkich inspektorów JHARS.
 
 
Kontrolą objęto: 2016 r.
 
Wystąpienie pokontrolne z dnia
22.11.2017r.
znak:
 
GI-BKW-0920-1.7/17
W wystąpieniu pokontrolnym ustalono, że ocena ostateczna kontrolowanych zagadnień kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej z uchybieniami.
 
W celu wyeliminowania w przyszłości występowania podobnych uchybień zalecono:
 
1. przestrzegać wszystkie wymagania  instrukcji  regulującej zasady postępowania przy rozpatrywaniu skarg i wniosków kierowanych do wojewódzkich inspektoratów JHARS ,
 
2. każdorazowo podejmować działania mające na celu wydawanie Zaleceń pokontrolnych , jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli u przedsiębiorcy stwierdzono nieprawidłowości.
 
 
 
 
 
 
 
Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Urszula Kopoc
Data wytworzenia: 20.04.2018 r.
Data udostępnienia: 20.04.2018 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja