Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, że:

 
1.  Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 10 (zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem) jest Administratorem danych osobowych i przetwarza następujące dane osobowe:
 
a) osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Jana III Sobieskiego 10, 40-082 Katowice, obecnie oraz w przeszłości
 
b) kontrahentów będących osobami fizycznymi
 
c)dane osób fizycznych zebrane podczas kontroli oraz w wyniku innych czynności w granicach realizacji ustawowych zadań Organu administracji publicznej – wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz.U. z 2017 r poz.2212)
 
d) dane osobowe uzyskane zgodnie z prawem od innych organów publicznych w ramach konkretnych postępowań
 
2. Wojewódzki Inspektor przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:
 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
 
3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Zając
Tel. 32 3511161
Adres email: gzajac@ijhars.gov.pl
 
4. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Wojewódzkiego Inspektora mogą być wyłącznie uprawnione z mocy prawa instytucje i jednostki administracji publicznej.
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa.
 
5. Dane których Administratorem jest Wojewódzki Inspektor nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzjiw szczególności nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych
 
6. Wszystkim osobom których dane przetwarza Wojewódzki Inspektor przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 
7. Wszystkie osoby których dane przetwarza Wojewódzki Inspektor mająprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 
8.  Wojewódzki Inspektor przechowuje dane osobowe przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Włodzimierz Żurek
Data wytworzenia: 25.05.2018 r.
Data udostępnienia: 25.05.2018 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja