Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2018

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
 
w I kwartale 2018r.
 
Lp.
Organ przeprowadzający kontrolę w WIJHARS
Czas trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia pokontrolnego
Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
1
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Od 18.01.2018 r.
 
do: 31.01.2018 r.
Zakres kontroli:
 
1. Sprawdzenie informacji zawartej w piśmie dotyczącym nieprawidłowego ewidencjonowania urlopów wypoczynkowych oraz awansów pracowniczych
 
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015r.
do 31.12.2017 r.
Sprawozdanie z kontroli
dnia
20.02.2018
znak:
BOVI.1611.1.2018
1. Dokonać przeglądu stanowisk zajmowanych przez pracowników WIJHARS pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz.125 z późn. zm.);
 
2. Dokonywać awansów pracowniczych z poszanowaniem zasad dotyczących wymaganych dla danego stanowiska kwalifikacji, określonych w/w rozporządzeniem.
 
3. Uporządkować i prowadzić akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894).
 
4. Usunąć z akt osobowych:
- oświadczenie majątkowe (jeden pracownik)
- zawiadomienia o nałożeniu kar dyscyplinarnych (dwóch pracowników).
Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 20.02.2018 r. znak: BOVI.1611.1.2018
2
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
W dniu 26.03.2018 r.
1. Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Protokół Kontroli
 
z dnia:
09.04.2018 r.
Znak: II.421.41.2018
 
Wystąpienie pokontrolne
 
z dnia:
08.05.2018
znak:
II.421.41.2018
1. Sporządzać roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i przesyłać do wiadomości Archiwum Państwowego w Katowicach.
Sprawozdanie za rok 2017r. należy przesłać do 25.05.2018 r.
 
2. Kontynuować przepakowywanie materiałów archiwalnych kat „A”, znajdujących się na stanie archiwum zakładowego, do teczek bezkwasowych.
Termin realizacji do 31.12.2020.r.
Dokumentację zaklasyfikowaną do kategorii „A”, umieszczać w teczki bezkwasowe na etapie przekazywania do archiwum zakładowego z komórek organizacyjnych.
 
3. Wzmocnienie drzwi wejściowych do archiwum zakładowego przez zamontowanie drugiego zamka.
Zgodnie z zapisami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Archiwum Państwowego:
 
1. sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego zostało przesłane do Archiwum Państwowego w dniu 30.04.2018 r.
 
2. materiały archiwalne kat. „A”, aktualnie znajdujące się w archiwum zakładowym są sukcesywnie przepakowywane do teczek bezkwasowych
 
3. w dniu 29.05.2018 r. został zamontowany drugi zamek do drzwi wejściowych do archiwum zakładowego.
 
Pismo z informacją o sposobie wykonania Zaleceń pokontrolnych przekazano do Archiwum Państwowego dniu 06.06.2018 r.
znak: NA.1610.1.2018
 
W drugim kwartale 2018 r. nie było kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja